Samenwerking
Samen staan we sterk voor uw zorg

De psychologen hebben en onderhouden goede contacten met de huisartsen (korte lijnen) in de regio Katwijk, aangesloten bij Zorggroep Katwijk. Bij de Zorggroep Katwijk zijn nagenoeg alle huisartsenpraktijken aangesloten in de regio Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg ZH. Er is tevens een goede samenwerking met de praktijkondersteuners GGZ van de Zorggroep Katwijk. Er zijn goede samenwerkingsverbanden met diverse fysiotherapeuten en psychosomatisch fysiotherapeuten in de regio.

Voor complexe problematiek (comorbiditeit) en persoonlijkheidsproblematiek verwijzen de psychologen naar de tweede lijn (GGZ Duin- en Bollenstreek). Ketenzorg staat hoog in het vaandel.

Hieronder een overzicht van de samenwerkende psychologen:

Janny de Vreugd

Janny

Mw. drs. Janny de VreugdWie is zij?
Janny is opgeleid tot psycholoog aan de Universiteit Leiden bij de vakgroep klinische en gezondheidspsychologie. Zij is getrouwd, moeder van vier volwassen kinderen en inmiddels ook al een poosje oma. Door deze rol als opvoeder in een groot gezin weet zij wat er in de wereld te koop is en staat ze midden in de samenleving.

Janny is vanwege haar persoonlijke betrokkenheid tevens oprichter en bestuurslid van patiëntenvereniging HCHWA-D (Katwijkse ziekte). Door haar activiteiten als vrijwilliger binnen deze vereniging is een netwerk ontstaan van verschillende disciplines binnen de gezondheidszorg. Als vertrouwenspersoon bij de lotgenotenavonden heeft ze binnen de families veel gezien en meegemaakt. Allemaal ervaringen die zij goed kan toepassen in haar werk als psycholoog. Haar betrokkenheid bij nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen en zorgprojecten houdt haar scherp.


Hoe werkt zij?
Tijdens de verdiepingscursus voor de opleiding tot cognitieve gedragstherapeut kwam zij in aanraking met IBSR. Deze methode, die bij een breed scala aan psychische klachten kan worden toegepast, is een belangrijk instrument in haar behandelingen.
Deze methode binnen de cognitieve gedragstherapie zou je kernachtig kunnen omschrijven als ‘begeleid zelfonderzoek’. Door het stellen van gerichte vragen ontdekken mensen zelf hun irrationele gedachten (die vaak ten grondslag liggen aan hun psychische klachten). Daardoor ontstaat rust en ruimte voor een andere benadering van de problemen. Deze manier van werken sprak haar zo aan dat zij meermaals in leertherapie is geweest en een masterclass heeft gevolgd in het kader van IBSR. Aan een recent verschenen boek over deze methode verleende zij op verzoek van de auteur haar medewerking.


Wat ging vooraf?
Janny heeft een aantal jaar meegewerkt aan onderzoeken ( aan Universiteit en LUMC) waarbij het uiteindelijk doel was handboeken te schrijven voor psychologische hulpverlening aan diverse patiëntengroepen. Ze heeft in het kader van deze onderzoeken veel kennis en ervaring opgedaan. Daarbij heeft ze deelgenomen aan verschillende nationale en internationale congressen en werkgroepen waar veel te leren valt van elkaar. 
De motivatie voor deze werkzaamheden lag echter voornamelijk in het directe contact met mensen. Inmiddels werkt Janny daarom al jaren als zelfstandig psycholoog.

‘Het geeft veel voldoening wanneer kennis en talent kunnen worden ingezet om mensen te helen’.


Waarvoor kunt u bij haar terecht?
Behandeling van aanpassingsproblemen bij ziekte, rouw, arbeidsproblematiek en andere stressvolle omstandigheden.

Behandeling bij angstklachten, somberheid / klachten van depressieve aard, spanningsklachten, stemmingswisselingen, prikkelbaarheid / boosheid.

Bemiddelende gesprekken tussen partners, ouders en kinderen, familieleden en andere sociale constructen.


Aanmelden

Theresia van der Hoeven

TheresiaMw. drs. Theresia van der Hoeven is psycholoog NIP en werkt met zowel kinderen en jeugd als met volwassenen.

Zij heeft haar universitaire studie, ontwikkelingspsychologie, gevolgd aan de Universiteit Utrecht. Tijdens haar studie heeft zij onderzoek gedaan naar de emotieregulatie bij kinderen aan de Logan University in Utah, USA. Na haar studie heeft Theresia diverse postdoctorale opleidingen gevolgd op het gebied van cognitieve gedragstherapie, psychodiagnostiek en partner relatietherapie.

Theresia heeft zich met name gespecialiseerd in de behandeling van kinderen en jeugd. Daarnaast werkt zij ook met volwassenen. Zij heeft hart voor mensen die de stap durven zetten om hulp te vragen in een moeilijke periode in hun leven. Zij geeft zowel individuele therapie als gezinstherapie. Zij wil graag de sterke kanten en kwaliteiten van zowel jonge mensen als volwassenen naar boven halen zodat zij meer tot hun recht kunnen komen.

Bij de behandeling werkt zij systeem gericht, middels inzicht gevende therapie en cognitieve gedrags therapie en EMDR. Er wordt vooral een praktische, klachtgerichte manier van werken gehanteerd.

Sinds 11 jaar is zij werkzaam als vrijgevestigd psycholoog en heeft daarvoor gewerkt binnen de jeugdhulpverlening; bij het Leger des Heils en Bureau Jeugdzorg.

Theresia behandelt mensen met uiteenlopende klachten zoals:

 • Angstklachten
 • Somberheid
 • Dwangklachten
 • Opvoedproblemen
 • Gedragsproblemen
 • Ouder kind relatieproblemen
 • Gezinsproblemen
 • Identiteitsproblemen
 • Aanpassingsproblemen
 • Rouwverwerking
 • Traumaverwerking
Aanmelden

Charlotte Rijke-van der Boon

JannyMw. Drs. Charlotte Rijke-van der Boon is geboren in 1976 en is in 2000 afgestudeerd in de Klinische psychologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Sindsdien als zelfstandig psycholoog werkzaam. Charlotte is psycholoog NIP, cognitief gedragstherapeut VGCT® en in het bezit van de aantekening psychodiagnostiek.

Na haar studie heeft Charlotte diverse postdoctorale opleidingen gevolgd op het vlak van cognitieve gedragstherapie, schemagerichte therapie en EMDR.

Charlotte is met name gespecialiseerd in de behandeling van:

 • Angststoornissen (paniekstoornis met en zonder agorafobie, agorafobie, sociale fobie, specifieke fobie, gegeneraliseerde angststoornis, dwanggedachten en dwanghandelingen).
 • Traumaverwerking m.b.v. EMDR (www.emdr.nl)
 • Somatoforme stoornissen (hypochondrie, lichamelijk onverklaarde klachten).
 • Partnerrelatietherapie m.b.v. EFT (www.emotionallyfocusedtherapy.nl)

Bij de behandeling van klachten wordt een praktische, klachtgerichte manier van werken gehanteerd, gericht op het hier-en-nu. Daarnaast wordt therapie gegeven gericht op inzicht in onderliggende problematiek.

Aanmelden

Marjolein Post–Bergman

Marjolein Mw. drs. Marjolein Post–Bergman (1964) is gehuwd en heeft drie kinderen. Zij is in 1988 afgestudeerd aan de vakgroep ‘Klinische- en Gezondheidspsychologie’ van de Rijksuniversiteit van Leiden. De eerste jaren na haar afstuderen is zij als psycholoog in de ouderenzorg werkzaam geweest in verpleeghuis Slingedael te Rotterdam. In deze jaren heeft zij veel geleerd over de kwetsbaarheid en de kracht van mensen in de laatste fase van hun leven. In 2000 maakte zij de overstap naar de hulpverlening in de eerste lijn.

Marjolein werkt graag met mensen die op een kruispunt in hun leven staan. ‘Leven of Overleven’ en ‘Verbeteren of Verbitteren’ zijn vragen die haar erg aanspreken. Zij houdt ervan om mensen op weg te helpen die zijn vastgelopen en niet meer goed weten wat ze zelf voelen, denken of willen. Of je 18 of 80 bent, je bent nooit te jong of te oud om je te ontwikkelen. Mensen met wie zij een tijdje oploopt noemen als haar kwaliteiten: betrokken, accepterend, open, ruimte, wijsheid, humor, hoop, luisteren, kritisch en confronterend op een prettige manier.
Haar motto : ‘Natuurlijk moet je het zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen’.

Haar specialisaties zijn: levensfaseproblematiek (vooral ouderen), rouwbegeleiding, aanpassingsproblematiek, identiteitsproblematiek en geloofsvragen. Ook heeft zij kennis van Autisme Spectrum Stoornissen.

Technieken die zij gebruikt ontleent zij aan de Cognitieve Gedragstherapie, ACT, Contextuele therapie, EMDR en sinds 2016 Progressive Mental Alignement (PMA)

Korte toelichting over PMA
Sinds januari 2016 is zij zich gaan specialiseren in een nieuwe benadering van psychische en lichamelijke problemen die PMA heet en is ontwikkeld door Joop Korthuis. PMA is een therapievorm die zich laat leiden door de nieuwste inzichten over hoe onze hersenen en lichaam herinneringen opslaan en coderen.
Normaliter worden onze ervaringen opgeslagen en kunnen we ze weer herinneren. Als we zeer veel stress ervaren wordt er een overlevingsmechanisme actief waardoor de ervaring een bijzondere code meekrijgt.
Deze traumatische ervaringen zullen hun invloed blijven houden omdat zij niet toegankelijk gecodeerd worden opgeslagen. Traumatische ervaringen kunnen zeer divers zijn, bijvoorbeeld: afgewezen worden, operatie op jonge leeftijd, scheiding van ouders, getuige zijn van ruzies, misbruik, verwaarlozing of ziekte. Deze niet correct gecodeerde gebeurtenissen blijven in het hier en nu hun invloed hebben zonder dat duidelijk is waar deze spanning vandaan komt. Dit leidt tot allerlei psychosomatische of medisch niet te verklaren lichamelijke klachten.
Door te beginnen vanuit spanningsklachten in het heden kunnen deze gebeurtenissen worden herbeleefd en alsnog verwerkt. Lichamelijke klachten die het gevolg zijn van de voortdurende spanning blijken ook te verdwijnen. Deze techniek is vooral geschikt voor mensen die al jaren op zoek zijn naar ‘de oorzaak’ van hun vastlopen en herhalen van patronen in hun leven. Kijk voor een uitgebreide introductie en eerste kennismaking met deze techniek op www.pmaminded.nl.

Marjolein is BIG-geregistreerd als GZ-psycholoog en werkt sinds 2014 contract-vrij. Vergoeding uit de Basiszorg is bij haar mogelijk bij verwijzing door de huisarts.

Aanmelden

José van der Meij

José Mw Drs. J.J. (José) van der Meij (1965) is afgestudeerd in de Klinische en Gezondheidspsychologie aan de universiteit Leiden. José is psycholoog NIP, cognitief gedragstherapeut VGCT® en in het bezit van de aantekening psychodiagnostiek.

Na haar studie heeft José diverse postdoctorale opleidingen gevolgd op het vlak van cognitieve gedragstherapie, schemagerichte therapie en EMDR.

José heeft zich met name gespecialiseerd in de behandeling van stressgerelateerde klachten (overspannenheid, burn-out) en heeft de opleiding tot stresscoach afgerond aan het Centrum voor Stress Management. Bij de behandeling van overspannenheid en burn-out werkt zij volgens de CSR-methode (www.csrcentrum.nl). Jose is tevens verbonden als partner aan het Centrum voor Stress Management.

Uitgangspunt van CSR is dat overspannenheid en burn-out het resultaat zijn van een (langdurig) proces van roofbouw. De klachten komen voort uit de psycho-fysiologische ontregeling die hierdoor ontstaat. Dat houdt in een ontregeling van zowel het lichaam als de geest. De behandeling richt zich daarom niet alleen op het gedrag, maar ook op het lichaam en de psyche. Het doel van de behandeling is lichamelijk en psychisch herstel, opbouw van vitaliteit en verbeterd zelfmanagement.

Naast de behandeling van bovengenoemde klachten heeft zij zich tevens gespecialiseerd in de behandeling van angststoornissen, depressieve klachten, somatoforme stoornissen (hypochondrie, lichamelijk onverklaarde klachten) en slaapproblemen. Bij de handeling van slaapproblemen komt meestal ook de behandeling van medicatieverslavingen, m.n. benzodiazepines, aan bod.

Bij de behandeling van klachten wordt een praktische, klachtgerichte manier van werken gehanteerd, gericht op het hier-en-nu. Daarnaast wordt therapie gegeven gericht op inzicht in onderliggende problematiek.

Tot slot heeft ook de medische psychologie haar interesse. Gedurende haar opleiding heeft José onderzoek gedaan naar angst voor hypoglycaemie bij diabetespatiënten (type I). Tevens was ze verbonden als psycholoog bij de stichting HELLP-syndroom, een patiëntenvereniging voor vrouwen met ernstige zwangerschapsvergiftiging en pré-eclampsie, waar ze onder meer medewerksters van de telefonische hulpdienst heeft begeleid.

Specialismen:

 • Stressgerelateerde klachten (overspannenheid, burn-out)
 • Angststoornissen
 • Depressieve stoornissen
 • Somatoforme stoornissen (hypochondrie, lichamelijk onverklaarde klachten)
 • Slaapproblemen
 • Medicatie-verslavingen
 • Negatief zelfbeeldproblematiek (o.a. subassertiviteit en faalangst)
 • Traumaverwerking m.b.v. EMDR (www.emdrcentrumnederland.nl)

Jose is sinds 2001 als zelfstandig gevestigd psycholoog werkzaam. Naast registratie als psycholoog NIP en registratie als cognitief-gedragstherapeut VGCT, is zij ook lid van het NVPA. Op basis van de NVPA registratie worden de meeste behandelingen vergoed vanuit de aanvullende verzekering (afhankelijk van de polisvoorwaarden). Zie voor meer informatie: www.NVPA.org.

Aanmelden

Ellen Labree-Kraaijenoord

Ellen Mw. drs. Ellen Labree-Kraaijenoord, is werkzaam als psychologe, relatietherapeut, counselor, cognitief gedragstherapeut, coach, trainster. Zij geeft 1 op 1 behandelingen, d.w.z. individuele therapie, voor diverse psychische klachten, probleemgedrag op vele gebieden en persoonlijkheidsproblemen. Daarnaast geeft zij partnerrelatietherapie, mediation en counseling bij (zakelijke) relaties. Tevens ontwikkelt ze en geeft ze groepstrainingen op o.a. het gebied van assertiviteit en eetproblematiek.

Als psycholoog helpt zij graag (jong)volwassen mensen met diverse psychische klachten.

Zij is gespecialiseerd in traumaverwerking bij mensen die continu paniek- en spanningsklachten hebben vanwege een nare voorgeschiedenis, een verleden met persoonlijk leed of minder lang geleden een persoonlijk trauma hebben meegemaakt. Door traumaverwerking middels EMDR kan zij de cliënt helpen om de emotionele lading van die nare achtergrond(en) te verminderen waardoor er weer meer kwaliteit van leven komt. Er komt weer ruimte komt om van het leven te genieten.

Ze gaat graag aan de slag met mensen met die een negatief zelfbeeld hebben, faalangstig zijn, minderwaardig voelen en een lage zelfwaardering hebben. Het iemand ‘eigen’ laten maken en leren ervaren van zelfwaardering, eigenwaarde, positief zelfbeeld, assertief gedrag en sociaal vaardig gedrag is het uitgangspunt geweest voor Ellen om psycholoog te worden. Zij is ervan overtuigd dat elk mens unieke kwaliteiten en talenten bezit die waardevol zijn voor zijn of haar eigen persoonlijke ontwikkeling en in de relatie met anderen.

Daarnaast heeft zij passie voor het geven van relatietherapie bij echtparen / koppels of counseling bij andere (zakelijke) relaties zoals ouder/kind, vriendschappen, werkgever en werknemer. Zij gaat met hun concreet en hard aan het werk om de kwaliteit van hun relatie te verbeteren. Ze richt zich met het geven van praktische handvatten door op ontwikkeling en tot stand brengen van functionele (emotiegerichte) communicatie, hechting, saamhorigheid en intimiteit. Het leren communiceren en elkaar met wederzijds respect te behandelen is wat centraal staat bij de behandeling, counseling en mediation.

Door ondersteunende gesprekken (rouwtherapie) begeleidt en ondersteunt zij cliënten die rouwen of zijn vastgelopen in hun rouw. Met een luisterend oor, een invoelend hart en concrete oefeningen en handvatten wil zij de client helpen om ruimte te creëren voor het persoonlijke verdriet en emoties die bij rouw zo vaak intens zijn of juist weggeduwd. Met een onbevooroordeelde blik kijkt zij samen met de cliënt wat hij/zij nodig heeft voor het verwerken, voor het omgaan met de emoties, voor het herstellen en voor de toekomst.

Ze begeleidt en behandelt graag (jong) volwassenen bij klachten hebben die te maken hebben met de levensfase waarin ze zich bevinden: het met zichzelf in de knoop zitten, niet meer weten welke keuzes ze moeten maken op het gebied van relatie(s) en werk, zich zorgen maken over de toekomst. Het helpen bij het leren verkrijgen van inzicht in zichzelf geeft de cliënt al gauw grip op het piekeren, malen, gevoelens van angst, machteloosheid en/of verdriet.

Voor mensen met over- en ondergewicht als gevolg van problematisch (emotioneel) eetgedrag verzorgt Ellen zowel individuele behandeltrajecten als groepstrainingen. Zij geeft een psychologische groepstraining voor mensen met overgwicht. Zie www.slankwijs.nl

Ellen verzorgt diverse trainingen op het gebied van assertiviteit. Tot de mogelijkheden behoren incompany-trainingen voor assertiviteit of communicatie.

Haar wetenschappelijke onderzoekskwaliteiten als methodoloog gebruikt zij voor de verdergaande diagnostiek, ontwikkelingen en vernieuwingen op zorggebied.

Overzicht van probleemgebieden:

 • Aanpassingsproblematiek (verlies- en rouwverwerking)
 • Negatief zelfbeeld problematiek
 • Stemmingsklachten (somberheid, lusteloosheid, rusteloosheid)
 • Traumaverwerking m.b.v. EMDR (www.emdrcentrum.nl) en cognitieve gedragstherapie
 • (Partner)Relatieproblematiek
 • Sociale vaardigheid problematiek
 • Assertiviteitsproblematiek (verlegenheid, subassertief, impuls/agressie problematiek)
 • Eetproblematiek (onder- en overgewicht, o.a. groepstraining bij overgewicht en eetproblemen, zie www.slankwijs.nl)

Mw. drs. Ellen Labree-Kraaijenoord is Psycholoog NIP en Cognitief Gedragstherapeut. Ze is sinds 2007 als zelfstandig psycholoog werkzaam. Zij is afgestudeerd in de afstudeerrichtingen Methoden en Technieken, Sociale-en Organisatiepsychologie en Klinische Psychologie. Zij heeft de opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut VGCT® afgerond. Zij is geregistreerd lid van diverse beroepsverenigingen (NVPA/RBNG, NIP, VGCt, CvPPP) waardoor bij diverse zorgverzekeraars vergoeding plaatsvindt in de aanvullende verzekering (afhankelijk van polis). Voor vragen hierover kunt u Ellen mailen naar ellen@curamentis.nl.

Lidmaatschappen beroepsverenigingen: NIP, NVPA, VGCt, CvPPP.

Aanmelden

Contact InfoCuraMentis
Kerkweg 2
2235 BC Valkenburg ZH
071-4013343
info@curamentis.nl

CuraMentis nieuws